top of page

RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Administratorem Danych Osobowych jest firma :
SHANTI STUDIO JOGI ANNA LASZEWICZ
04-219 Warszawa, ul. Pabianicka 28a
(Nazwa zwyczajowa: Shanti Studio Jogi)
§ 2
Przepisy prawa o ochronie danych osobowych :
Polityka Prywatności firmy Shanti Studio Jogi oparta jest o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)
§ 3
Shanti Studio Jogi przetwarza w szczególności dane osobowe należące do :
1) Osób biorących udział w zajęciach jogi i innych zajęciach
2) Byłych uczestników zajęć jogi i innych zajęciach
§ 4
Zasady na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w firmie Shanti Studio Jogi są :
1) Zbierane dane osobowe są jedynie w minimalnym zakresie w celu realizacji misji i usług oferowanych przez Shanti Studio Jogi
2) Zbieranie danych osobowych oparte jest o stosowne przepisy prawa;
3) Dane osobowe klientów przetwarzane są tylko i wyłącznie z celami Shanti Studio Jogi;
4) Każdy z klientów ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania w razie takiej potrzeby;
5) Każdy z naszych klientów ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ma prawo do usunięcia tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ograniczenia przetwarzania i przenoszenia tych danych;
6) Dane klientów nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
7) Stosujemy zasadę ograniczenia czasu przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
8) Dane osobowe klientów podlegają ochronie przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami.
9) W przypadku udostępniania innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
Celem przetwarzania danych osobowych naszych klientów jest: realizacja usługi w postaci organizacji zajęć z zakresu zajęć rekreacyjnych.
§ 6
1. Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym okres udziału
w zajęciach jogi i innych.
2. Okres po zakończeniu udziału w zajęciach jogi i innych zajęć.
3. Okres przechowywania nie będzie jednak dłuższy niż 5 lat od momentu zakończeniu udziału
w zajęciach.
§ 7
Firma Shanti Studio Jogi w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów nie dokonuje profilowania swoich klientów w tym w sposób automatyczny.
§ 8
Zapewniamy naszym klientom następujące prawa :
1. Prawo dostępu do danych;
2. Prawo uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu ;
3. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji gdy :
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
b) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw,
d) nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania,
e) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy :
a) osoba której dane dotyczą zgłasza, że przetwarzane dane są nieprawidłowe,
b) na czas weryfikacji danych przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy.
6. Prawo do przenoszenia danych,
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Prawo do niepodlegania profilowaniu.
9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 9
1. Firma Shanti Studio Jogi podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem
lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą
lub naruszeniem integralności.
2. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Firma
Shanti Studio Jogi stosuje zasady:
a) poufności
b) ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
c) integralności
d) ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim
e) ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją
f) dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby
g) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku,
gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych
i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.
§ 10
1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym firmom świadczącym usługi na zlecenie firmy Shanti Studio Jogi i wykonujące czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług rozliczeń finansowych.
2. Za zgodą Klienta dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
§ 11
Firma Shanti Studio Jogi zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych i poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów.

bottom of page