top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ SHANTI STUDIO JOGI

$1
Uczestnictwo w zajęciach w szkole Shanti Studio Jogi
1. Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Shanti Studio Jogi możliwe jest po spełnieniu poniższych wymagań:
a) udostępnienie w formularzu rejestracyjnym danych niezbędnych do rejestracji uczestnika.
b) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Shanti Studio Jogi.
c) przestrzeganie regulaminu członkowskiego,
2. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które ukończyły 18 rok życia. 
$2
Karnety i opłaty
1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
2. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
3. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
4. Karnet jest dowodem wpłaty.
5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
$3
Korzystanie z usług
1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1 i 2, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i paski,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu oraz jej opuszczenie przed zakończeniem zajęć nie są możliwe, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Na zajęcia należny przychodzić minimum 2 godziny po jedzeniu. Nie należny rozpoczynać praktyki po dłuższym pobycie w pełnym słońcu, po spożyciu środków zmieniających świadomość (np.: alkohol, narkotyki) oraz po masażu i saunie.
5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń. Kobiety są zobowiązane do informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o miesiączce i ciąży. W zajęciach nie mogą uczestniczyć kobiety do 14 tygodnia ciąży.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
8. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
9. Zaleca się by klient zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w zorganizowanych zajęciach Jogi.
10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości nauczycielowi prowadzącemu.
11. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z nauczycielem przed lub po zajęciach.
12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.
13. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
$4
Informacje porządkowe.
1. Shanti Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zajęć mogą na koszt własny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
2. Shanti Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zajęć.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

bottom of page